Хүний нөөцийн стратеги, журам цэсний мэдээллүүд цэсний мэдээллүүд