Нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн үйлчилгээ цэсний мэдээллүүд