Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ба үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт

Үзсэн : 692

Зураг

1. Бүрэн хараагүй, бүрэн хэлгүй дүлий, одой иргэн болон байнгын асаргаа шаардлагатай хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа мөнгөн тусламж олгоно.

      Хөнгөлөлт авах хүсэлт гаргахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1. өргөдөл маягтын дагуу;
 2. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 3. аймаг, дүүргийн эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр;
 4. иргэнийг байнга асрах, эмнэлгийн хяналтад байлгах шаардлагатай болохыг тогтоосон сумын эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, их эмч, аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын тодорхойлолт.

   2. Нийслэлээс 1000 болон түүнээс дээш км алслагдсан газарт байнга оршин суудаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэрээр нийслэлд ирж эмчлүүлэх, шинжилгээ хийлгэсэн тохиолдолд нэг талын унааны зардлыг жилд нэг удаа нөхөн олгоно.

      Хөнгөлөлт авах хүсэлт гаргахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1. өргөдөл маягтын дагуу;
 2. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 3. аймаг, дүүргийн эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр;
 4. сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 5. аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын шийдвэр;
 6. замын зардал төлсөн тухай баримт эсхүл нэхэмжлэл.

   3. Эмчилгээ, сувилгаа шаардлагатай, үйлдвэрлэлийн осол , мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез, сэргээн засалтын хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан иргэн дотоодын рашаан сувилуулбал нэг талын унааны зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгоно.

      Хөнгөлөлт авах хүсэлт гаргахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1. өргөдөл маягтын дагуу;
 2. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 3. 16 насанд хүрээгүй хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг тогтоосон эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжлийн эмч нарын хяналтын комиссын, 16 насанд хүрсэн иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээг тогтоосон эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр
 4. замын зардал төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл;
 5. рашаан сувилалд сувилуулсан эрхийн бичгийн үнэ төлсөн тухай санхүүгийн баримт эсхүл нэхэмжлэл;
 6. эмчилгээ, сувилгаа шаардлагатай тухай эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлт

   4. 18 насанд хүрсэн бүрэн хараагүй иргэний харилцаа холбооны зардалд Засгийн газраас тогтоосон хөнгөлөлт үзүүлнэ.

      Хөнгөлөлт авах хүсэлт гаргахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1. өргөдөл маягтын дагуу;
 2. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 3. Бүрэн хараагүйг тодорхойлсон аймаг, дүүргийн Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр

   5. Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасан оршуулгын тэтгэмж авах эрх үүсээгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц бие иргэн нас барвал түүний оршуулгын зардалд нийгмийн даатгалын сангаас олгох оршуулгын тэтгэмжийн 75 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн тусламж олгоно.

      Тусламж авах хүсэлт гаргахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1. өргөдөл маягтын дагуу;
 2. нас барсны гэрчилгээ;
 3. оршуулгын тэтгэмж олгоогүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгал (суманд нийгмийн даатгалын байцаагч)-ын байгууллагын тодорхойлолт;
 4. хөгжлийн бэрхшээлтэй байсныг гэрчлэх баримт;
 5. ганц бие болох тухай сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 6. оршуулах ажлыг хариуцах итгэмжлэгдсэн этгээдийг томилсон тухай сум, хорооны Засаг даргын шийдвэр;
 7. итгэмжлэгдсэн этгээдийн иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт.

   6. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез хийлгэх, сэргээн засалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний дотоодод хийлгэсэн протезийн үнийг 3 жил тутам нэг удаа, худалдан авсан ортопед, тэргэнцэр тусгай хэрэгслийн үнийг 3 жил тутам нэг уда 100 хувь нөхөн олгоно.

      Хөнгөлөлт авах хүсэлт гаргахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1. өргөдөл маягтын дагуу;
 2. протез, орпотед хийлгэх болон тусгай хэрэгсэл шаардлагатай тухай нарийн мэргэжлийн эмчийн тодорхойлолт;
 3. төрсний гэрчилгээ (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх) хуулбарын хамт;
 4. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 5. протез, ортепед, тусгай хэрэгслийн төлбөр төлсөн баримт эсхүл нэхэмжлэл; 
 6. нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авагч иргэнээс бусад иргэн үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас протез, сэргээн засалтын хөнгөлөлт авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч) байгууллагын тодорхойлолт.

   7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцож алт, мөнгө, хүрэл медаль хүртсэн тохиолдолд түүний оролцсон тэмцээний давтамжийн хугацаанд ногдох тэтгэвэртэй нь тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн мөнгөн тусламж олгоно.

      Тусламж авах хүсэлт гаргахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1. өргөдөл маягтын дагуу;
 2. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 3. аймаг, дүүргийн эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр;
 4. сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 5. олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцож авсан медалийн үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 6. олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцож алт, мөнгө, хүрэл медаль хүртсэн тухай болон уг тэмцээний давтамжийн талаар биеийн тамир, спортын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын тодорхойлолт.

   8. Бүрэн хараагүй хүн эмнэлэгийн байгууллагын дүгнэлтээр эмчлүүлэх, рашаан сувилалд сувилуулахаар аймгаас нийслэлд, нийслэлээс аймагт зорчих шаардлагатай болвол ирж буцах унааны зардлын 75 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгоно.
   - Хараагүй хүний брайлын үсгээр бичсэн захидал, ил захидал, брайль хэвлэл 10 кг хүртэлх илгээмжийг дотоодод үнэ төлбөргүй явуулж, хараагүй хүний зориулалттай техник, тоног төхөөрөмж, материал хэрэгслийг дотоодод үнэ төлбөргүй хүргүүлнэ.