Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудад ажиллалаа.

Үзсэн : 121

Зураг

Мэргэжлийн боловсролыг хөгжүүлэх, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодит түншлэлийг бий болгох үүрэг бүхий мэргэжлийн боловсрол, сургалтын аймгийн салбар зөвлөлийг аймгийн Засаг даргын 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ны өдрийн а/103 тоот захирамжаар шинэчлэн байгууллаа.

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 3 дугаар сарын 24-27 өдрүүдэд Архангай МСҮТөв, Булган МСҮТөв, Гурван тамир МСҮТөв, Дэд бүтэц хангай МСҮТөвүүдэд Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын аймгийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг танилцуулан, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын суралцагчид, төгсөгчдийн судалгааг авч, ажил олгогчтой байгуулсан нийгмийн түншлэлийн гэрээ, сургалтын үйл ажиллагаатай танилцаж,мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өглөө.

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад 2016-2017 оны хичээлийн жилд20 гаруй төрлийн мэргэжлээр 1067 хүүхэд суралцагч байна. Үүнээс 2017 оны 5, 6 сард 724 хүүхэд төгсөнө.