ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХОЛБООДУУДЫН ДУНД "ДУНДЫН ХАДГАЛАМЖИЙН БҮЛЭГ" –ТЭЙ БОЛЛОО.

Үзсэн : 116

Зураг

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар нь Дэлхийн зөн "Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр Архангай-1" олон улсын байгууллагатай хамтран Архангай аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоодын дунд "дундын хадгаламжийн бүлэг" сургалт зохион байгууллаа. Энэхүү сургалт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоодын зөвлөл өөрсдийн эзэмшлийн, өөрсдөө удирддаг

хадгаламж, зээлийн бүлгүүдийг байгуулан хуримтлалын сантай болох зорилготой юм. Сургалтанд нийт 7 холбоодын 14 иргэн хамрагдаж дундын хадгаламжийн бүлэгтээ нэр өгөх, эхний нэг жил бүлгийг удирдах удирдлагаа сонгон дүрэм журмаа батлан анхны хурлаа хийж хуримтлалаа үүсгэлээ. Дундын хадгаламжийн бүлэг хуримтлалын санд хэрэглэгдэхүүн болох мөнгө хадгалах хайрцаг, бүлэгийн гишүүдийн тэмдэглэл хөтөлдөг дэвтэр, тамга, тооны машин, бал зэргийг Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага гарган өглөө. "Дундын хадгаламжийн бүлэг" үүссэнээр : Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоодын зөвлөлийн гишүүд мөнгөө тогтмол хуримтлуулах, хадгаламжаасаа зээл авах, гишүүд хуримтлуулсан мөнгөнөөсөө жил бүр ашиг хүртэх, ногдол ашгаа хувиарлах зэрэг анхан шатны санхүүгийн асуудлаа шийдэх боломжтой болох юм.