2017 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 6 хөтөлбөр хэрэгжинэ.

Үзсэн : 380

Зураг

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 2017 онд “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”,”Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”,

“Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”, “Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”, “Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр” -үүдийг 2017 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр батлалаа.

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийг2017 оны 2-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэнэ.

Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр

Зорилго. Иргэдийг хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээ болонхөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох сургалтад хамруулж хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэн, ажлын байранд дадлагажуулах замаархөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.

Хамрах хүрээ:

 • 1.Ажилгүй иргэн
 • 2.Ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэн
 • 3.Ажил олоход хүндрэлтэй иргэн
 • 4.Сургууль завсардсан хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхэд
 • 5.15-34 насны залуучууд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

 • 1.Хөдөлмөрт бэлтгэх
 • 2.Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох сургалт

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр

Зорилго. Хувиараа болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр аж ахуй, бичил бизнес эрхлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчийг санхүүгийн болон бусад дэмжлэг, арга хэмжээнд хамруулж , байнгын ажлын байр бий болгох, ажил олгогчид урамшуулал олгох, ажлын байрыг хадгалах, ажил хайгч, оюутан, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад суралцагчийг түр ажлын байраар хангаж, орлогыг нэмэгдүүлнэ.

Хамрах хүрээ:

 • 1.Аж ахуй, бичил бизнес болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй иргэн
 • 2.Ажил олоход хүндрэлтэй иргэнийг ажлын байраар хангаж буй ажил олгогч
 • 3.Ажилгүй иргэн, орон нутгийн иргэдийн бүлэг, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж
 • 4.Ажил хайгч иргэд, их дээд сургууль, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын оюутан, суралцагч
 • 5.Аж ахуй, бичил бизнес болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр хүнсний ногоо тариалах хүсэлт гаргасан иргэн, иргэдийн бүлэг

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

 • 1.Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг
 • 2.Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт
 • 3.Борлуулалтын болон ажлын байрны түрээсийн дэмжлэг үзүүлэх
 • 4.Ажил олгогчид дэмжлэг үзүүлэх
 • 5.Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, түр ажлын байраар хангах
 • 6.Ажил хайгч иргэд, оюутан, сургалцагчдыг цагийн ажилд зуучилж, орлого нэмэгдүүлэх
 • 7.Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээг зохион байгуулж орлогын дэмжлэг үзүүлэх

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр

Зорилго. Залуучууд болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдийг аж ахуй, бизнес эрхлэх ур чадвар, шинэлэг санаанд тулгуурлан гарааны болон санхүүгийн дэмжлэг олгох, бизнесээ тогтвортой эрхлэхийг дэмжих арга хэмжээнд хамруулж байнгын ажлын байртай болгох замаар тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.

Хамрах хүрээ:

 • 1.Хөтөлбөрт залуучууд, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчид

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

 • 1.Гарааны бизнесийг дэмжих
 • 2.Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг
 • 3.Борлуулалтын болон үйлдвэрлэлийн ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт олгох

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

Зорилго. Залуу малчин, цөөн малтай иргэдэд мал маллагааны арга ажиллагааны болон аж ахуй эрхлэх ур чадвар олгох, малжуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлжөрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.

Хамрах хүрээ:

15-35 насны 2-оос доошгүй гишүүнтэй, бог малд шилжүүлснээр 200 хүртэл толгой малтай малчин өрх

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

 • 1.Малчин өрхийг малжуулах
 • 2.Мал маллагааны арга ажиллагаа, аж ахуй эрхлэлтийн сургалт, туршлага солилцох уулзалт, арга хэмжээг зохион байгуулах

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр

Зорилго. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрт бэлтгэх, дэмжлэгтэйгээр ажилд зуучлах, тэдний аж ахуй эрхлэлт болон хөдөлмөр эрхлэх ур чадвар олгох сургалтад хамруулах, урамшуулах, санхүүгийн дэмжлэг, хөдөлмөр эрхлэлтийн тусгай үйлчилгээ, арга хэмжээнд хамруулж дэмжлэг үзүүлэх замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан байнгын ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, тэдний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.

Хамрах хүрээ:

 • 1.Бие махбодь, оюун санаа, сэтгэл мэдрэл, мэдрэхүйн байнгын согог нь орчны бусад саадтай нийлсний улмаас бусдын адил нийгмийн амьдралд бүрэн дүүрэн, үр дүнтэй оролцох чадвар нь хязгаарлагдсан эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын хүчин төгөлдөр шийдвэртэй, бичгээр хандсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн
 • 2.Байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч буй эцэг, эх
 • 3.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажлын байраар хангаж буй ажил олгогч

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

 • 1.Хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээ
 • 2.Дэмжлэгтэйгээр ажилд зуучлах
 • 3.Эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг
 • 4.Борлуулалтын болон ажлын байрны түрээсийн төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх
 • 5.Ажил олгогчийг дэмжих

Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр

Зорилго. Ахмад мэргэжилтнүүдийн хүсэлтэд үндэслэн ажил хөдөлмөрт оролцох оролцоог нэмэгдүүлж мэдээллийн сан үүсгэн, тэдний мэдлэг, ажлын туршлагыг өвлүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, өсвөр хойч, залуу үеийнхэнд хөдөлмөрийн дадал олгох чиглэлээр ажиллуулж орлогын дэмжлэг үзүүлнэ.

Хамрах хүрээ:

 • 1.Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтэст хүсэлт гарган мэдээллийн санд бүртгүүлсэн тэтгэврийн насны ахмад мэргэжилтнүүд
 • 2.Ахмад настны эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, холбоод

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

 • 1.Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг зохион байгуулах
 • 2.Үндэсний хэмжээнд ахмадын төрийн бус байгууллагуудаар зөвлөх үйлчилгээг зохион байгуулах
 • 3.Аж ахуй болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд нь зориулан эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

Жич: Бүх хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэгүүд 100 хувь эргэн төлөлттэй хэрэгжинэ.

Мэдээллийн дэлгэрэнгүйг 99060097,98230097 утсаар холбогдоно уу.

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР